d'VodGqL /fO{ lj/f6gu/, @( k'; M k|b]z g+=! sf] d'VodGqL z]/wg /fO{ d'VodGqL tyf dlGqkl/ifbsf] sfof{no k|b]z g+=!af6 cfof]lht k|b]z ;dGjo kl/ifbsf] t]:f|f] a}7snfO{ dËnaf/ ;dfkg ;df/f]xdf ;Daf]wg ub}{ . t:jL/ M df]xDdb ;b?n÷/f;;

काठमाडौं, १ चैत्र । प्रदेश नम्बर १ को प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको बैठक अनिश्चित्का लागि स्थगित् भएको हो ।

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध गत फागुन ९ गते नै संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाअनुसार नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग अलग भएका छन् । प्रदेश नम्बर १ मा नेकपा एमाले बहुमतमा छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here