;Ddfg sfo{qmddf k|d b]pjf sf7df8f}F, !) sflQsM k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjf g]kfn t¿0f bnsf] ^*cf}F :yfkgf lbj;sf cj;/df sf7df8f}Fdf a'waf/ cfof]lht ;Ddfg sfo{qmdnfO{ ;Daf]wg ub}{ . /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

मंसिर १६,। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अबको केही महीनामै स्थानीय तहको चुनाव हुने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर १ को पार्टी अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले केही महीनामै स्थानीय तहको निर्वाचन र एक वर्षभित्र संघ र प्रदेशको चुनावमा जाने भएकोले तयारी गर्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका हुन् ।

सभापति देउवाले पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई एकढिक्का भएर जनताको विश्वास जित्ने गरी चुनावमा केन्द्रित हुन निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

उनले भने, ‘केही महीनामै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानेछौं । एक वर्षभित्र संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा जानेछौं त्यसैले हामी महाधिवेशनपछि तीनै तहका चुनाव केन्द्रत हुनुपर्छ ।’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here