Og?jf, $ c;f]h -/f;;_ dlxnf :jf:Yo :jo+d ;]ljsfnfO{ ;fOs ;+ljwfg lbj; @)&^ sf] cj;/df *) hgf dlxnf :jf:Yo :jo+d ;]ljsfx?nfO{ ;fOsn ljt/0f ug{'x'b} ;'g;/L sf]zL ufpkflnsfsf cWoIf P]o'a c+;f/L / pkfWoIf clgtfb]aL ofba nufot . t:jL/ M clhts'df/ emf,

इनरुवा, ४ असोज संविधान दिवस २०७६ को अवसरमा ८० जना महिला स्वास्थ्य स्वयंम सेविकाहरुलाई साइकल वितरण गर्नुहुदै सुनसरी कोशी गाउपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अंसारी र उपाध्यक्ष अनितादेबी यादब लगायत ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here