vo/sf uf]lnof nf]8 ePsf] O:s/lkof];lxt uf8Lrfns of]~hgnfO{ ;fj{hlgs x]6f}F8f, # c;f]h -/f;;_ M dsjfgk'/ k|x/Ln] cj}w ?kdf %) j6f vo/sf uf]lnof nf]8 ePsf] O:s/lkof];lxt uf8Lrfns kqmfp u/]sf] alb{ofsf] ;}lgaf/ gu/kflnsf– ^ a:g] @& jifL{o cldt zfx / uf8Ldf ;jf/ dsjfgk'/sf] as}ofF ufpFkflnsf– ! a:g] #@ jifL{o rqmaxfb'/ of]~hgnfO{ ;fj{hlgs ub}{ k|x/L . t:jL/ M c~hnL yfkf


हेटौँडा, ३ असोज मकवानपुर प्रहरीले अवैध रुपमा ५० वटा खयरका गोलिया लोड भएको इस्करपियोसहित गाडीचालक पक्राउ गरेको बर्दियाको सैनिबार नगरपालिका– ६ बस्ने २७ वर्षीय अमित शाह र गाडीमा सवार मकवानपुरको बकैयाँ गाउँपालिका– १ बस्ने ३२ वर्षीय चक्रबहादुर योञ्जनलाई सार्वजनिक गर्दै प्रहरी ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here