dw]; cfGbf]ngsf kLl8tx? k;f{,^ c;f]h + -/f;;_ M jL/uGh ;f]daf/ cfof]hgf ePsf] kqsf/ ;Dd]ngdf af]Nb} dw]; cfGbf]ngdf zxLb ePsfsf] kl/jf/ tyf 3fOt]x? . af/f, k;f{, /f}tx6 / ;nf{xLaf6 jL/uGhdf hDdf ePsf zxLb kl/jf/ tyf 3fOt]x?n] k|b]z ;/sf/n] cfkm"x?sf] Joj:tf ug'{sf ;fy} pkrf/ vr{;d]t glbPsf] cf/f]k nufPsf 5g . t:jL/ M ljhos'df/ dxtf]


पर्सा,६ असोज । वीरगन्ज सोमबार आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मधेस आन्दोलनमा शहीद भएकाको परिवार तथा घाइतेहरु । बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीबाट वीरगन्जमा जम्मा भएका शहीद परिवार तथा घाइतेहरुले प्रदेश सरकारले आफूहरुको व्यवस्ता गर्नुका साथै उपचार खर्चसमेत नदिएको आरोप लगाएका छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here