uf]nL nfu]/ 3fOt] d08nsf] uh]Gb|gf/fo0f l;+x c:ktfnsf pkrf/ ;Kt/L, ^ c;f]h -/f;;_M /fhlj/fhaf6 ;=!!k !#^^ gDa/sf] df]6/;fOsndf cfOtaf/ /flt 3/ kmls{/x]sf] cj:yfdf 8fSg]Zj/L gu/kflnsf– * ljifxl/of 6f]nl:yt sf]zL kDk gx/ glhs} c1ft ;d"xn] uf]nL k|xf/ ubf{ 3fOt] ePsf ;Kt/L 8fSg]Zj/L gu/kflnsf–& a|xdk'/sf eujtL d08nsf] /fhlj/fhl:yt uh]Gb|gf/fo0f l;+x c:ktfnsf pkrf/ x'Fb} . tl:a/ M gfgLd}of s6jfn


सप्तरी, ६ असोज । राजविराजबाट स.११प १३६६ नम्बरको मोटरसाइकलमा आइतबार राति घर फर्किरहेको अवस्थामा डाक्नेश्वरी नगरपालिका– ८ विषहरिया टोलस्थित कोशी पम्प नहर नजिकै अज्ञात समूहले गोली प्रहार गर्दा घाइते भएका सप्तरी डाक्नेश्वरी नगरपालिका–७ ब्रहमपुरका भगवती मण्डलको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालका उपचार हुँदै ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here