r6ofª kLl8tnfO{ /fxt bdf}nL, $ c;f]h -/f;;_ M r6ofª nfu]/ 3fOt] ePsL tgx'Fsf] Jof; gu/kflnsf–& SofldgsL k'ikf e08f/Lsf] pkrf/fy{ ? @! xhf/ kLl8tsL cfdf lji0f'dfof e08f/LnfO{ k|bfg ub}{ nfoG; Snj ckm Jof; l;6Lsf kbflwsf/L . t:jL/ M s[i0f Gof}kfg]

दमौली, ४ असोज चट्याङ लागेर घाइते भएकी तनहुँको व्यास नगरपालिका–७ क्यामिनकी पुष्पा भण्डारीको उपचारार्थ रु २१ हजार पीडितकी आमा विष्णुमाया भण्डारीलाई प्रदान गर्दै लायन्स क्लव अफ व्यास सिटीका पदाधिकारी ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here