x/fPsf] emf]nf ;DalGwtnfO{ x:tfGt/0f bdf}nL, @ c;f]h -/f;;_ M tgx'Fsf] cfFa'v}/]gLdf km]nf k/]sf] ljleGg sfuhft;lxtsf] emf]nf uf]/vf cf?3f6sf ;Gtf]if ;f]8f/LnfO{ laxLaf/ a'emfpFb} k|x/L . gful/stf, z}lIfs sfuhft / gub ? @( xhf/ ;lxtsf] emf]nf ebf} @* ut] cfFa'v}/]gLdf km]nf k/]sf] lyof] . t:jL/ M s[i0f Gof}kfg]

दमौली, २ असोज तनहुँको आँबुखैरेनीमा फेला परेको विभिन्न कागजातसहितको झोला गोरखा आरुघाटका सन्तोष सोडारीलाई बिहीबार बुझाउँदै प्रहरी । नागरिकता, शैक्षिक कागजात र नगद रु २९ हजार सहितको झोला भदौ २८ गते आँबुखैरेनीमा फेला परेको थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here