;]tL gbLn] k'n 8'afof] bdf}nL, #! ebf} -/f;;_ M ;f]daf/ /fltb]lv k/]sf] lg/Gt/ jiff{n] 8'afgdf k/]sf] tgx'Fsf] z'Snfu08sL gu/kflnsf–$ / * hf]8g] ;]tLgbLdflysf] k'n . ;]tLgbLn] k'n 8'afP;Fu} pQm k'n hf]lvddf k/]sf] 5 . t:jL/ M s[i0f Gof}kfg]

दमौली, ३१ भदौ (रासस)

सोमबार रातिदेखि परेको निरन्तर वर्षाले डुबानमा परेको तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–४ र ८ जोड्ने सेतीनदीमाथिको पुल । सेतीनदीले पुल डुबाएसँगै उक्त पुल जोखिममा परेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here