x'Dnf, #! ebf} -/f;;_ M x'Dnfsf] l;dsf]6 ufpFkflnsfdf /x]sf] x]Nb'd ljt/0f s]Gb|n] ljB't k'gMlgdf{0fsf] sfdnfO{ lta|tfsf ;fy cufl8 a9fO/x]sf] 5 . gofF k]g :6s kfOk / gx/ dd{tsf] sfdnfO{ lta|tf lbFb} sfdbf/x? . t:jL/ M bfg] af]x/f

हुम्ला, ३१ भदौ हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकामा रहेको हेल्दुम वितरण केन्द्रले विद्युत पुनःनिर्माणको कामलाई तिब्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । नयाँ पेन स्टक पाइप र नहर मर्मतको कामलाई तिब्रता दिँदै कामदारहरु ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here