e]8f r/fpg n}hfFb} dlxnf S~rgk'/, #! ebf}-/f;;_ M s~rgk'/sf] lkknf8Lsf dlxnf e]8f r/fpg n}hfFb} . r/g If]qsf] cefjdf e]8fkfng Joj;fo cf]em]ndf kg{ yfn]sf] 5 . t:jL/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?

कञ्चनपुर, ३१ भदौ (रासस)  
कञ्चनपुरको पिपलाडीका महिला भेडा चराउन लैजाँदै । चरन क्षेत्रको अभावमा भेडापालन व्यवसाय ओझेलमा पर्न थालेको छ ।  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here