a'afsf] xTofkl5 ljrNNfLdf k/]sf afnaflnsf DofUbL -un]Zj/_, #! ebf} -/f;;_ M DofUbLsf] dflnsf ufpFkflnsf– @ l:yt ?d vafªsf df]ltk|;fb bhL{sf] xTof ePkl5 ljrNNfLdf k/]sf bhL{sf 5f]/f5f]/L ;xof]usf] cfu|x ub}{ . ut ebf} !( ut] /flt dlb/f ;]jg u/]sf tLghgf o'jfn] 3/df ;'lt/x]sf] cj:yfdf 3/d} cfP/ s'6lk6 ubf{ df]ltk|;fb bhL{sf] d[To' ePsf] lyof] . cfly{s cj:yf cToGt sdhf]/ ePsf bhL{sf b'O{ 5f]/f, tLg 5f]/L / >LdtL 5g . t:JfL/ M w'|j;fu/ zdf{

म्याग्दी (गलेश्वर), ३१ भदौ (रासस)
म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका– २ स्थित रुम खबाङका मोतिप्रसाद दर्जीको हत्या भएपछि विचल्लीमा परेका दर्जीका छोराछोरी सहयोगको आग्रह गर्दै । गत भदौ १९ गते राति मदिरा सेवन गरेका तीनजना युवाले घरमा सुतिरहेको अवस्थामा घरमै आएर कुटपिट गर्दा मोतिप्रसाद दर्जीको मृत्यु भएको थियो । आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएका दर्जीका दुई छोरा, तीन छोरी र श्रीमती छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here