;Kt/L, #! ebf} -/f;;_ M ;Kt/Lsf] /fhlj/fhdf g]kfnL ;]gfåf/f cfof]lht gful/s–;}lgs cGtlq{mof sfo{qmddf gful/ssf lh1f;f ;Daf]wg ug'{x'Fb} dxf;]gfgL O{Zj/s'df/ >]i7 . t:jL/ M gfgLd}of s6jfn

सप्तरी, ३१ भदौ । सप्तरीको राजविराजमा नेपाली सेनाद्वारा आयोजित नागरिक–सैनिक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा नागरिकका जिज्ञासा सम्बोधन गर्नुहुँदै महासेनानी ईश्वरकुमार श्रेष्ठ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here