t:jL/ x]dGt s];L ,hfh/sf]6 hfh/sf]6 gnuf8 gu/kflnsf & bNnLsf :yfgLojf;L e]/L gbLn] aufP/ NofPsf sf7 3/df NofpFb} . gbLdf cfPsf] af9Ln] aufP/ NofPsf] sf7 ;ªsng u/]/ 3/ lgdf{0f / vfgf ksfpg k|of]u ub{5g . t:jL/ x]dGt s];L ,hfh/sf]6

जाजरकोट, ३१ भदौ (रासस)   
जाजरकोट नलगाड नगरपालिका ७ दल्लीका स्थानीयवासी भेरी नदीले बगाएर ल्याएका काठ घरमा ल्याउँदै । नदीमा आएको बाढीले बगाएर ल्याएको काठ सङकलन गरेर घर निर्माण र खाना पकाउन प्रयोग गर्दछन । तस्वीर हेमन्त केसी   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here