gbLleq k;]/ afn'jf lgsfNb} :yfgLo dlxnf ;'v]{t, #! ebf} -/f;;_ M h'Dnfsf] ltnf gbLleq hf]lvd df]n]/ afn'jf lgsfNb} :yfgLo dlxnf . b'Mvdf klg v'zL xF+'b} pgLx? eG5g xfd|f] b'MvnfO{ afnaflnsfn] la;f{pF5g . z'/axfb'/ l;+x

सुर्खेत, ३१ भदौ (रासस)
जुम्लाको तिला नदीभित्र जोखिम मोलेर बालुवा निकाल्दै स्थानीय महिला । दुःखमा पनि खुशी हँुंदै उनीहरु भन्छन हाम्रो दुःखलाई बालबालिकाले बिर्साउँछन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here