lkmSsn, #! ebf} -/f;;_ M Onfd gu/kflnsf, gu/kflnsf kz';]jf zfvf, lhNnf k|zf;g / lhNnf k|x/L sfof{no Onfdsf k|ltlglwx? Onfd jhf/sf df;' k;n cg'udg ub}{ . t:jL/ M 6Lsf vltj8f

फिक्कल, ३१ भदौ इलाम नगरपालिका, नगरपालिका पशुसेवा शाखा, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामका प्रतिनिधिहरु इलाम वजारका मासु पसल अनुगमन गर्दै ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here